Khi nào quên đi là có lợi?Hiệu quả của ghi nhớ ý nghĩa thường cao hơn hiệu quả của ghi nhớ máy móc khoảng hai mươi năm lần. Những tài liệu ghi nhớ theo ý nghĩa được giữ lại lâu hơn, mặc dầu ngày này qua ngày khác, nếu ta không gợi lại trong trí nhớ ...